Sponsring

SLL Energi & Infrastruktur vill genom sponsring bidra till en positiv utveckling av samhället.

Vi definierar sponsring som aktiviteter där ekonomiskt stöd utbetalas och där någon form av motprestation förväntas av den mottagande parten.

Sponsring är en del av vår totala marknadskommunikation och aktiviteterna ska genomsyras av affärsmässighet.

Målsättningen med våra sponsringsaktiviteter är att stärka företagets varumärke, attrahera nya medarbetare, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer, öka den långsiktiga lönsamheten samt bidra till våra medarbetares stolthet och engagemang i företaget.

Vi sponsrar verksamheter och organisationer inom idrott, kultur, miljö, vetenskap och utbildning som håller hög kvalitet, har god struktur och där vårt varumärke exponeras tydligt i sammanhang som på alla sätt upplevs som positiva hos våra målgrupper.

Vi sponsrar endast verksamheter där:

- vi når många människor
- företagets värderingar speglas i sponsorverksamheten
- vi uppnår balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur, miljö, vetenskap och utbildning
- vi engagerar och stöttar det lokala samhället
- vi har möjlighet till uppföljning av sponsorverksamheten
- marknadsvärdet av motprestationen (exponering, biljetter etc) uppgår till sponsorbeloppet


Vi sponsrar inte:

- enskilda individer eller individuella satsningar

- aktiviteter med politiska eller religiösa ställningstaganden
- aktiviteter med koppling till tobak och alkohol
- aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
- passiv och rutinmässig bidragsverksamhet
- projekt som kan påverka annan sponsring negativt


Sponsring sker genom skriftliga avtal där avtalstiden anges med uppgifter om ansvar, syfte, mål och förväntningar. Om inte företagets krav uppfylls, eller om avtalsparten hamnar i en situation som ger negativ publicitet skall vi ha möjlighet att omvärdera avtalet.

Ansök om sponsring

Företräder du en verksamhet/organisation som vill ansöka om sponsring?

Vänligen skicka din ansökan till info@sllab.se med följande innehåll:

- Syfte med sponsringen
- Hur vi uppfyller våra riktlinjer ovan
- Hur exponering kommer att ske
- Förslag på avtalsinnehåll
- Förslag på avtalsbelopp och avtalslängd
- Kontaktuppgifter


Ansökningar om sponsring utvärderas på årsbasis i samband med budgetarbetet.